Plantas de transferencia

O servizo supramunicipal de transferencia desenvolvese en once plantas de transferencia de r.s.u. que complementan, a maiores das plantas de SOGAMA, a infraestrutura de transferencia de residuos de SOGAMA na provincia de Ourense, facilitando aos concellos adheridos ao sistema de xestión de SOGAMA a entrega dos seus residuos, reducindo drasticamente as distancias máximas de transporte de lixo, e facendo innecesaria a construción de mais infraestrutura destas características e que xa estaba planificado inicialmente.

Xestionamos o funcionamento das plantas, de conformidade coas normas, directrices e prescricións técnicas establecidas no Plan de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia, e en condicións que permitan a entrega dos residuos a SOGAMA.

Adaptase o funcionamento das plantas ás necesidades de transferencia do servizo intermunicipal de recollida de r.s.u. no referente aos concellos con delegación na Deputación Provincial de Ourense. Para os servizos de r.s.u. non delegados nesta Deputación, o funcionamento das plantas adaptase aos horarios do resto das plantas de Sogama, con quen os concellos deberán ter asinado contrato en vigor.