Resto

Recollida da fracción resto de residuos sólidos urbanos, regulada por convenio marco de cooperación entre a Deputación e os concellos da provincia, para a prestación en réxime de competencia delegada do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos en 54 concellos.